KESAR KƏSİYİ ƏMƏLİYYATLARI

Posted by: admin  :  Category: ginekologiya

KESAR KƏSİYİ ƏMƏLİYYATLARI

Kesar kəsiyi əməliyyatı-dölün və ciftin uşaqlıq divarından açılan cərrahi yol vasitəsilə çıxarılmasına əsaslanan metoddur.
Mamalıqda qarının ön divarının kəsilməsi yolu ilə icra edilən abdominal kesar kəsiyi və uşaqlıq yolu tağının ön hissəsi vasitəsilə həyata keçirilən uşaqlıq yolu kesar kəsiyi ayırd edilir.
KKƏ-ına göstərişlər
Ana tərəfindən olan göstərişlər Read more…

Dölparçalayıcı əməliyyatlar

Posted by: admin  :  Category: ginekologiya

Dölparçalayıcı əməliyyatlar

Dölün hissələrini parçalamaqla onun həcmini kiçildərək təbii doğuş yollarından azad etməyə imkan yaradan əməliyyatlara “dölparçalayıcı əməliyyatlar” deyilir. Esasən bu əməliyyatlar ölü döl olduqda aparılır.Müstəsna hallarda isə diri döl olduqdada aparıla bilər.
Dölparçalayıcı əməliyyatların qrupları:
1. Döl başının həcmini kiçildən əməliyyatlar : Kraniotomiya
2. Dölü hissələrə parçalayıb çıxarmaq əəməliyyatları:Embriotoniya
3. Körpüçük sümüyünün küt yolla sındırılması: Kleydotomiya
Read more…

Son erkən və zahlıq dövründə aparılan əməliyyatlar.

Posted by: admin  :  Category: ginekologiya

Son erkən və zahlıq dövründə aparılan əməliyyatlar.

Bunlara cinsiyyət orqanlarında qanaxmanın dayandırılması və zədlənmiş orqanların , toxumaların bütövlüyünün bərpası istiqamətində aparılır.Bu əməliyyatlara ciftin əllə ayrılması,ciftin və yaxud cift paycıqlarının çıxarılması ,uşaqlıq boşluğunun əllə müayinəsi,doğuşdan sonra uşaqlıq boşluğunun qaşınması,aralığın,uşaqlıq yolunun ,uşaqlıq boynunun və uşaqlıq cisminin tikilməsi,uşaqlığın əsas damarlarının bağlanması ,uşaqlığın amputasiyası və uşaqlığın ekstripasiyası aiddir. Read more…

DÖLÜN VƏZİYYƏTİNİN VƏ GƏLİŞİNİN DÜZƏLDİLMƏSİ ÜZRƏ ƏMƏLİYYATLAR

Posted by: admin  :  Category: ginekologiya

DÖLÜN VƏZİYYƏTİNİN VƏ GƏLİŞİNİN DÜZƏLDİLMƏSİ ÜZRƏ ƏMƏLİYYATLAR

Belə əməliyyatlar “mamalıq döndərmasi” adlanır.Döl köndələn və ya çəp vəziyyətdən əllə döndərilərək fizioloji boylama vəziyyətinə gətiriəir.Əllə döndərmənin iki üsulu mövcuddur. Xarici və daxili.
Dölün xarici döndərilməsi:
Döndərməyə əsas göstərişlər
1. Dölün köndələn və ya çəp vəziyyəti
2. Çanaq gəlişləri
Read more…

Abdominal Kesar kəsiyi: Vaginal kesar kəsiyi

Posted by: admin  :  Category: ginekologiya

Abdominal Kesar kəsiyi:

Kiçik kesar kəsiyi-ümumi qəbul edilmiş kəsik metodu üzrə 28 həfətliyə qədər hamiləlik dövründə,yəni dölün hələ sərbəst həyat qabiliyyətinə malik olmadığı dövrdə aparılır.Hamiləliyin təcili pozulmasına göstəriş olduğu halda və yaxud hamiləliyi pozmaq üçün digər metodlara əks-göstəriş olduğunda aparılır.Kesar kəsiyi sterilizasiya və kiçik çanaq orqanlarına cərrahi müdaxilələr zamanı tətbiq olunan seçim metodudur.Əməliyyat peridural vəya endotranxeal anesteziya ilə aparılır.


Read more…

HAMİLƏLİYİN GEC MÜDDƏTİNDƏ SÜNİ POZULMASI

Posted by: admin  :  Category: ginekologiya

HAMİLƏLİYİN GEC MÜDDƏTİNDƏ SÜNİ POZULMASI

Gec müddətində hamiləliyin pozulması yalnız tibbi vəya sosial göstərişlərə görə aparılır.Bu 13həftədən 28 həftəyə qədər aparılır.Hamiləliyin 2-ci üçaylığının pozulması üçün müxtəlif metodlardan istifadə olunur.

HİPERTONİK MƏKLULUN İNTRAAMNİAL YERİDİLMƏSİ

Hipertonik məhlulun intraamnial yeridilməsi transservikal vəya transabdominal yolla aparılır.
Transservikal:uşaqlıq boynunun kanalına metal içlikli steril borucuk daxil edilir, sonra borucuğun içliyi iynə ilə əvəz edilir.Doğmamış qadınlarda servikal kanal əvvəl genişləndirilməsi tələb oluna bilər.İynə ilə su kisəsi deşilir ,dölayanı maye hamiləliyin hər həftəsinə uyğun 6ml hesabı ilə çıxarılır.Sonra amnion boşluğuna natrium-xloridin hipertonik məhlulu çıxan mayeyə bərabər miqdarda daxil edilir.Buna əks göstəriş hipertenziya və müxtəlif etiologiyalı böyrək xəstəlikləri aiddir. Read more…

HAMİLƏLİYİN PROSTOQLANDİNLƏRLƏ POZULMASI

Posted by: admin  :  Category: ginekologiya

HAMİLƏLİYİN PROSTOQLANDİNLƏRLƏ POZULMASI

Son illər hamiləliyi pozmaq üçün prostaqlandin preparatlarında istifadə edilir .Prostoqlandinlər müxtəlif üsullarla yeridilir (vena daxili,dərialtı,əzələdaxili,ekstraaminal və uşaqlıq yoluna). Read more…

Vakuum-aspirasiya

Posted by: admin  :  Category: ginekologiya

Vakuum-aspirasiya

Vakuum aspirasiya vasitəsilə abort hamiləliyin ilk aylarında (aybaşının 3həftəyə qədər gecikməsi zamanı)aparılır. Read more…

Süni abort

Posted by: admin  :  Category: ginekologiya

Süni abort

12 Həftəlik hamiləlikdə süni abort
12 həftəyə qədər hamileliyin süni yolla pozulmasının ən çox yayılmış metodu-döl yumurtasını alətlə bir mərhələdə çıxarılması və uşaqlıq boşluğunun qaşınmasıdır.
İlk aborta hazırlıq dövründə hamiləlik diaqnozunun təsdiqi və onun müddəti dəqiq olması üçün qinekoloji müayinələr aparılır.
Hamilə qadın stasionar şöbəyə daxil olduqda sanitar təmizləmə (duş,xarici cinsiyyət orqanlarının tüklərinin qırxılması)aparılır.Bağırsaqlar və sidik kisəsi boşaldılır.Bimanual müayinə aparılır.
Birinci mərhələ: Xarici orqanlar spirt və yodla təmizlənir.Uşaqlıq yolu güzgülərlə açılır.Uşaqlıq yolu və boynu spirtlə təmizlənir.Uşaqlıq boynu gülləvari maşa ilə tutulur və uşaqlıq yolunun çıxışına doğru dartılır.Antifleksiya vəziyyətində boynunun uşaqlıq yolu hissəsini arxaya , retrofleksiyada isə əksinə önə-qasığa doğru dartılır.Uşaqlığın zondla müayinəsi aparılır ki, bu da onun ölçüsünü və vəziyyətini dəqiqləşdirməyə imkan verir. Read more…